Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): De AVG is de nieuwe Europese privacywetgeving (ingegaan per 01-01-2019) waarbij de Wet bescherming persoonsgegevens is komen te vervallen.
2. AMLD5: De vijfde anti-witwasrichtlijn 2018/843 is per 21 mei 2020 geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
3. Byecoin App: de mobiele Byecoin app waar men zich op dient te registreren om een transactie te kunnen uitvoeren.
4. Byecoin: de andere partij bij de transactie met Koper of Verkoper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
5. Financial Intelligence Unit (FIU): is een overheidsinstantie waaraan alle meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties of zaken waarvan zij vermoeden dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van terrorisme melden.
6. Geverifieerd account: een online-account waar de accounthouder het KYC-proces succesvol heeft doorlopen.
7. Know Your Customer (KYC/CDD): is het proces van het uitvoeren van customer due diligence (conform AMLD5) om de identiteit van de koper/cliënt te verifiëren.
8. Kooptransactie: de overeenkomst waarbij de koper virtuele valuta van Byecoin koopt tegen betaling aan Byecoin van een vooraf bepaald bedrag in euro’s en waarvan de prijs – onder meer – afhankelijk is van de hoeveelheid gekochte virtuele valuta en de waarde van de virtuele valuta (koers) op dat moment.
9. Koper: de natuurlijk persoon die virtuele valuta bij Byecoin aanschaft en die daartoe een transactie met Byecoin aangaat en wederpartij bij de overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
10. Recovery phrase (herstelzin): Een reeks van 12 woorden dat het mogelijk maakt om een wallet te herstellen, bijvoorbeeld in het geval dat de cliënt de wallet verliest.
11. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
12. Sw: Sanctiewet 1977
13. Transactie: de digitale overdracht van virtuele valuta van de ene wallet naar de andere wallet.
14. Verkooptransactie: de overeenkomst waarbij de koper virtuele valuta aan Byecoin verkoopt tegen betaling door Byecoin van een bepaald bedrag in euro’s en waarvan de prijs – onder meer – afhankelijk is van de hoeveelheid verkochte virtuele valuta en de waarde van de virtuele valuta (koers) op dat moment.
15. Verkoper: de natuurlijk persoon die virtuele valuta aan Byecoin verkoopt en die daartoe een transactie met Byecoin aangaat en wederpartij bij de overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
16. Virtueel valuta-adres: lange reeks letters en cijfers dat als ontvangstadres voor Virtuele valuta kan worden gebruikt.
17. Virtueel valuta-terugboekadres: virtueel valuta-adres dat door de wederpartij werd opgegeven als adres waarnaartoe virtuele valuta kunnen worden gezonden in geval van een weigering, storing, fout of afwijzing.
18. Virtuele valuta: virtueel betaalmiddel dat kan worden opgeslagen op een computer of een mobiel apparaat in de vorm van een wallet of worden beheerd door een derde partij, een portemonneedienst.
19. Wallet: digitaal systeem (bestand) waarin virtuele valuta kunnen worden opgeslagen en welke het persoonlijke saldo in virtuele valuta aangeeft en betalingsopdrachten en ontvangsten verwerkt en aangeeft.
20. Wederpartij: iedere partij waarmee Byecoin een transactie aangaat, waaronder in ieder geval begrepen de koper en verkoper.
21. Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en transacties waarbij Byecoin partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alle aanbiedingen van Byecoin op haar website of anderszins zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door Byecoin uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle transacties met Byecoin, welke geheel of gedeeltelijk door derden uitgevoerd worden. Deze derden kunnen jegens de wederpartij een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
4. Byecoin is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals deze luidden op het moment van het uitvoeren van de transactie.
5. Byecoin is bevoegd alle noodzakelijke maatregelen te nemen om in overeenstemming met de AMLD5 te handelen.

Artikel 3. Aanbod

1. Alle aanbiedingen van Byecoin zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. Het aanbod is gebaseerd op de door wederpartij verstrekte informatie, waarbij Byecoin mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Byecoin binden Byecoin niet.

Artikel 4. Virtuele valuta kopen van Byecoin

1. Onder bepaalde voorwaarden zullen kopers eerst worden gescreend voordat ze tot transacties kunnen overgaan. Afhankelijk van de herkomst van de middelen en de hoogte van het aankoopbedrag zullen er meer gegevens van de aspirant-koper worden verlangd.
2. Een transactie waarbij de koper virtuele valuta afneemt van Byecoin komt pas tot stand op het moment dat de koper alle stappen van het onlinekoopproces met succes heeft doorlopen en afgerond.
3. De wederpartij erkent zich ervan bewust te zijn dat de waarde van virtuele valuta sterk kan fluctueren en dat Byecoin geen enkele garantie kan worden afgegeven voor de waarde van virtuele valuta op enig moment.
4. Bij het aangaan van een kooptransactie gaat de koper akkoord met de waarde die Byecoin op dat moment heeft bepaald.
5. Het minimumbedrag van Bitcoin bedraagt €50, – en van Ethereum €15, –

Artikel 5. Betaling

1. Betaling door de koper aan Byecoin via een ATM geschiedt door middel van contant geld in euro’s en coupures van €5, €10, €20, €50, €100, €200 en €500 biljetten.
2. Er is geen mogelijkheid tot terugbetaling nadat de virtuele valuta is gekocht.
3. De limiet per 4 weken en per transactie is €2.500, –

Artikel 6. Levering van virtuele valuta door Byecoin

1. De koper kan alleen virtuele valuta kopen door gebruik te maken van een virtueel valuta-adres dat is gegenereerd door de wallet in de ByeCoin App. Een virtueel valuta-adres is gekoppeld aan de koper en is niet uitwisselbaar.
2. De levering van virtuele valuta vindt plaats op het moment dat de kooptransactie succesvol is voltooid en het verschuldigde bedrag dus door de koper is voldaan.
3. De levering van virtuele valuta geschiedt door het aanbieden van een virtuele valuta-transactie naar het virtuele valuta-adres dat is gegenereerd door de Byecoin App. Byecoin verzekert de koper ervan om een succesvolle transactie te versturen. Byecoin verzendt elke transactie direct na het afronden van de kooptransactie naar het desbetreffende virtuele valuta-netwerk. Byecoin heeft echter geen invloed op de snelheid van de (verwerking van de) transactie. De koper dient er rekening mee te houden dat het verwerken van de transactie tot 24 uur kan duren.
4. In uitzonderlijke gevallen kunnen de verwerkingstijden langer duren dan verwacht. Dit kan te maken hebben met het updaten of synchroniseren van wallets of vertraging op de blockchain.
5. Byecoin is niet verantwoordelijk voor de snelheid van een crypto transactie die plaatsvindt op de blockchain. De transactie fees kunnen fluctueren en als gevolg kan de transactie een vertraging oplopen. Dit is inherent aan blockchain technologie.
6. Byecoin behoudt zich het recht voor om een geplaatste bestelling tot levering van virtuele valuta te annuleren als blijkt dat deze niet aan een juiste, redelijke of realistische prijs is verbonden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het geval van storingen of bugs waardoor koersen van exchanges verkeerd worden weergegeven of geïnterpreteerd.

Artikel 7. Virtuele valuta verkopen aan Byecoin

1. Byecoin zal in geen enkele situatie virtuele valuta terugkopen.

Artikel 8. Annulering

1. Byecoin behoudt zich het recht voor een aankoop van virtuele valuta af te wijzen of te annuleren zonder opgave van redenen.
2. Byecoin behoudt zich het recht om te allen tijde en zonder enige opgaaf van reden, een account te blokkeren.
Artikel 9. Fraude en verdachte transacties
3. Bij een vermoeden van fraude of andere criminele activiteiten, behoudt Byecoin zich het recht voor om de betreffende transactie(s) op te schorten totdat de legitimiteit van de transactie is geverifieerd.
4. Indien de legitimiteit niet kan worden geverifieerd zal Byecoin de transactie aanmerken als verdacht en hiervan melding maken bij de FIU, conform de huidige wet- en regelgeving.

Artikel 10. Cliëntenonderzoek

1. Om een transactie te kunnen uitvoeren bij Byecoin dient de cliënt het Know Your Customer (KYC) proces te doorlopen tijdens het eerste gebruik van de Byecoin App.
2. Alleen cliënten die 18 jaar en ouder zijn mogen gebruik maken van onze dienst.

Artikel 11. Privacy

1. Byecoin is gerechtigd om informatie en gegevens met betrekking tot een door haar uitgevoerde transactie publiekelijk te vermelden, waaronder doch niet uitsluitend op haar website. Deze informatie en gegevens zijn te zien via de blockchain welke niet door Byecoin wordt beheerd. Accountgegevens zullen nooit met derden worden gedeeld met inachtneming van de AVG.
2. Byecoin draagt er zorg voor dat de accountgegevens van de wederpartij op een voldoende veilige wijze wordt opgeslagen om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen. Daarbij zal Byecoin de benodigde beveiligingsmaatregelen treffen die in redelijkheid van haar mogen worden verwacht met inachtneming van de stand der techniek.
3. Byecoin kan op grond van de Wwft of de Sw worden gesommeerd om transactiegegevens, wallet gegevens en persoonsgegevens af te staan aan de FIU. Byecoin zal een dergelijke sommatie te allen tijde toetsen aan de AVG alvorens over de gegevens over te dragen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Byecoin is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de transactie die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitvoeren van de transactie.
2. Indien Byecoin aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat met de transactie gemoeid is of de waarde van de virtuele valuta op het moment van het ontstaan van de schade.
3. Byecoin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Byecoin is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie of gegevens.
4. In geen geval kan door wederpartij aanspraak jegens Byecoin worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van wederpartij (op enigerlei wijze dan ook ontstaat) of op indirecte schade en gevolgschade.
5. De aansprakelijkheid van Byecoin wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien wederpartij Byecoin onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, doch uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van de transactie.
6. Wanneer een wallet wordt aangemaakt in de ByeCoin app, genereert de Byecoin app een persoonlijke cryptografische privé en openbaar sleutelpaar dat u kunt gebruiken om virtuele valuta te ontvangen en te verzenden via het relevante virtuele valuta netwerk. U MOET BUITEN DE BYECOIN DIENSTEN EEN BACK-UP MAKEN VAN UW RECOVERY PHRASE (HERSTELZIN). Als u geen back-up van uw recovery zin heeft gemaakt buiten onze diensten, heeft u geen toegang meer tot uw virtuele valuta mocht Byecoin haar diensten voortijdig beëindigen. Byecoin is niet verantwoordelijk voor het bijhouden van deze informatie namens de cliënt.
7. De Byecoin wallet is exclusief geleverd door Byecoin. De wallet ondersteund alleen bepaalde virtuele valuta. U mag in geen geval proberen om virtuele valuta in uw wallet op te slaan die de wallet niet ondersteunt.
8. Byecoin kan niet aansprakelijk gesteld worden mocht de cliënt zijn of haar crypto kwijtraken of verliezen op wat voor wijze dan ook.

Artikel 13. Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen wederpartij en Byecoin door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. In aanvulling op het in artikel 12 bepaalde geldt dat Byecoin niet aansprakelijk is voor schade die wederpartij lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie door derden of door apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Byecoin.

Artikel 14. Conversie

1. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook indien de wederpartij woonachtig of gevestigd is in het buitenland en ongeacht of in het buitenland geheel of gedeeltelijk uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

Artikel 16. Geschillen en uitleg van de voorwaarden

1. Alle geschillen tussen Byecoin en wederpartij die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen na inzet van mediatie in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.
2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door wederpartij van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van wederpartij.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Contact Details:

Byelex Data Solutions B.V.
Argon 1
4751 XC Oud Gastel
Nederland

Telefoon: +31 165 33 22 44
Support: +31 165 33 22 47
Email: info@byecoin.com

Bank Details:
ABN Amro
IBAN: NL39ABNA0596113552
BIC: ABNANL2A

K.v.K 63036509
BTW Nummer NL8550.66.003.B01
Relatienummer DNB: R179448

Algemene voorwaarden © 2021 Byelex Data Solutions B.V.